Služby

Pro naše klienty poskytujeme vysoce profesionální služby ve třech hlavních oblastech: vedení účetnictví, daňové poradenství i zpracování mezd a personalistiky.
Naše daňová kancelář se postará o veškerá Vaše podání a hlášení, včetně zastupování před finančním úřadem, OSSZ i pojišťovnami, a to nejen v běžných záležitostech, ale také při kontrolách nebo u soudu, kde má daňový poradce totožné postavení jako advokát.

Generální zastupování

Smluvní zastupování našich klientů poskytujeme převážně kmenovými daňovými poradci a to na základě generální plné moci. Naše smluvní klienty zastupujeme převážně před:

 • finančními úřady
 • správou sociálního zabezpečení
 • zdravotními pojišťovnami

§ Daňové poradenství

Našim klientům poskytujeme služby v oblasti daňového poradenství. Mezi nejčastější úkony, které zpracováváme patří například:

 • zpracování daňových přiznání
 • řešení konkrétních dotazů z daňové problematiky
 • zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém řízení
 • daňový audit
 • poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování
 • poradenství při zahájení podnikatelské činnosti
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • zasílání metodických informací a aktualit

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem. Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.


Vedení účetnictví

Našim klientům poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví. Mezi nejčastější úkony, které zpracováváme patří například:

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování DPH
 • zpracování kontrolního hlášení
 • zpracování souhrnného hlášení
 • zpracování hlášení Intrastat
 • poradenství při řešení specifických účetních operací
 • zpracování a podání daňových přiznání v řádném i prodlouženém termínu
 • zpracování interních směrnic
 • zpracování statistických výkazů
 • zasílání metodických informací a aktualit
 • předání dokumentů k uložení do Sbírky listin u OR klientovi

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy.


Mzdy a personalistika

Našim klientům poskytujeme služby v oblasti vedení mzdové agendy a personalistiky. Mezi nejčastější úkony, které zpracováváme pro patří například:

 • zpracování mezd
 • poradenství z oblasti pracovního práva
 • vyhotovení všech zákonem daných podání a přehledů
 • zasílání metodických informací a aktualit

Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. Plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sražené nebo uhrazené na důchodové spoření, na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění, a to za každý kalendářní měsíc a v úhrnu za celé zdaňovací období.